21.2.2016

Víno

Autentická vína

 

by měla být vyrobena podle těchto pravidel a někdy i přísněji:

Charta Autentistů
spolku naturálních vinařů

Preambule
My, Autentisté, se tímto hlásíme k odkazu našich předků, kteří více než tisíc let hospodařili v naší krajině
a kromě jiného pěstovali révu vinnou a vyráběli víno, ať už k potěše ducha, či oslavě Boha. I my chceme považovat Moravu
za matku hodnověrných vín a předat ji našim dětem i dalším pokolením zdravou a krásnou.
Respektováním následujících pravidel nabízíme vína, která jsou opravdovou výpovědí
o místu pěstování každého keře révy vinné a citlivém přístupu vinohradníka a vinaře jak ve vinici, tak při výrobě vína.
Jde především o souznění člověka s přírodou, ve které pracuje, a o respektu k ní i lidem.
Hlavní cíle a filozofie členů spolku
Vyrábět vína z vlastních vinic za pomoci autochtonních mikroorganizmů
Prosazovat tradiční viniční tratě a ekologické hospodaření v nich
Zachovat a chránit mikroflóru vinohradů a sklepů
Preferovat středoevropské odrůdy révy vinné a dřevěné sudy
Akceptovat vliv počasí daného ročníku na víno
Upřednostňovat staletími ověřené postupy při pěstování révy vinné a výrobě vína
Propagovat autentická vína vyrobená v souladu s Chartou Autentistů
Vyrábět víno vyprávějící opravdový a nezkreslený příběh
Respektovat každého člověka včetně jeho názoru
Základní pravidla závazná pro členy vinařského spolku Autentisté
Jak ve vinohradě:
I. Pracovní postupy pěstování révy jsou postaveny na principech ekologického
zemědělství.
II. Vylučují se veškeré herbicidy, syntetické insekticidy a akaricidy a systémové
fungicidy. Ošetřovat v obdělávaných vinicích je možno pouze ochrannými prostředky
a pomocnými látkami schválenými pro biologické vinohradnictví.
III. Zakazuje se aplikace syntetických hnojiv. Hnojit je povoleno chlévskou mrvou,
komposty a výrobky z nich, případně volbou vhodného druhu ozelenění
meziřadí.
IV. Upřednostňuje se výsadba a pěstování autochtonních a tradičních středoevropských
odrůd nebo odrůd umožňující uplatnit v pěstování révy výše uvedené
ekologické postupy, tedy odrůd tzv. interspecifických.
V. Stanovuje se minimální počet 5000 jedinců na hektar při nových výsadbách.
VI. Maximální výnos ve vinici nesmí překročit 60 hl/ha.
VII. Jelikož jsou autentická vína víny rukodělnými, vylučuje se jiný než ruční sběr.
VIII. Cílem je zvyšovat dlouhodobou úrodnost a biologickou aktivitu půdy a chrá-
nit ji proti jakékoli erozi a utužování. Meziřadí vinic musí být trvale ozeleně-
no. Rozorání je tolerováno u neplodných vinic a nebo v případě změny plodin
v meziřadí.
IX. Vinohradník se stará o biodiverzitu ve vinicích (instalace záchytných bodů
pro drobný hmyz a obratlovce, hadníky, suché kamenné zídky, drobné remízky
a malá refugie, solitérní stromy, ptačí budky apod. – podmínkou je existence
nejméně jednoho takového zařízení na 1 hektar vinic)
X. Je zakázána závlaha plodných vinic.
Jak ve sklepě:
XI. Vylučují se veškeré geneticky modifikované organizmy a aditiva s jejich pou-
žitím vyrobená. Při výrobě se používají biologické, fyzikální a mechanické postupy;
chemické postupy jsou vyloučeny. Flotace moštů je nepřípustná. Cílem
je chránit životní prostředí, minimalizovat spotřebu energie a tvorbu odpadů a
s odpady správně nakládat (kompostování výlisků, kvasnic apod.).
XII. Vylučují se veškeré selektované kvasinky a bakterie. Mošty kvasí spontánně
pomocí autochtonních mikroorganismů přítomných na hroznech a ve sklepě.
XIII. Vylučují se všechny cizorodé produkty jako umělá výživa pro kvasinky, enzymy,
taniny, apod. Při vinifikaci se může použít pouze oxid siřičitý, případně
bentonit, čerstvý vaječný bílek anebo vlastní preparáty z révy či ostatních
doprovodných rostlin, tradičně používaných našimi předky, které však jsou
zákonem povoleny. Zakazuje se zahušťování moštů pomocí reverzní osmózy.
XIV. Zrání vín probíhá v dřevěných, keramických či skleněných nádobách, a to minimálně
6 měsíců. Fermentace, jakož zejména i scelování a skladování vín
těsně před lahvováním je povoleno i v nádobách z nerezu.
XV. Povolena je pouze hrubá filtrace, tedy mechanická redukce kalů v mladém
víně.
XVI. Veškerý SO2
v bílých a růžových vínech nesmí překročit 100 mg/l, u červených
a oranžových vín 90 mg/l.
XVII. Autentická vína nejsou upravována z hlediska obsahu kyselin a ani mošty pro
jejich výrobu nejsou chaptalizovány řepným cukrem. Je možná výjimka, ne
však více než 2x v desetiletí a je třeba její schválení Členskou schůzí spolku a
její jasná deklarace u konkrétního vína na webu vinaře i webu spolku.
XVIII. Preferuje se výroba vín suchých, vhodných do gastronomie i ke každodennímu
popíjení. Zbytkový cukr však ve víně není omezen.
Jak ze sklepa:
XIX. Prodej vín je možný pouze ve skleněných lahvích o objemu do 0,75 l, mimořádně
1,5 l (láhev magnum).
XX. Sudové víno nesmí být nabízeno pod označením „autentické“. Prodej sudového
vína je povolen do 15 % roční produkce.
XXI. Lahev musí být uzavřena přírodní korkovou zátkou nebo skleněným uzávě-
rem.
XXII. Vína nesmí být obchodována v maloobchodních hypermarketech a supermarketech.
Ideálním místem pro autentická vína jsou specializované vinotéky,
bary a gastronomická zařízení.
XXIII. Minimální maloobchodní cena autentického vína nesmí být nižší než 150,- Kč
s DPH. Nižší cena evokuje nedodržování pravidel této Charty